Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

4596 fbf5 500

diegocharlon:

Malá Strana. Prague. (Fuji Provia)

Reposted frompraguegolem praguegolem viamariola mariola
1703 e392 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamariola mariola
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viamaliwa maliwa
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viamariola mariola
1344 2ccc
DeNiro and Scorsese
Reposted frommaskopatol maskopatol viamariola mariola
6148 8079 500

nicethingsinuglyhandwriting:

I have so much of you in my heart // John Keats.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viamaliwa maliwa
7936 37e1 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamariola mariola
0364 49a3

June 22 2015

1875 a797 500
Reposted fromtwice twice viasweetnothingg sweetnothingg
2525 1028 500
Reposted fromink ink viasweetnothingg sweetnothingg
4721 08d6 500
Reposted fromtwice twice viarevalie revalie
(...) balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.
— Sylvia Plath
3442 9424
Reposted frombluesunday bluesunday viacigarettes cigarettes
1434 70a7
Reposted frommisza misza viadrugs drugs
- Chmurzy się - powiedział pan Gienek.
- On właśnie coś mówił o chmurach - powiedział Maliszewski. - Jakiś wiersz. Mówię wam, oni się kochają.
- Już teraz nie będą się kochać - powiedział pan Gienek. - Będą siebie mieli dosyć na zawsze. Po takim czymś nie będą mogli patrzeć na siebie. Niepotrzebnie to wszystko wyszło.
- Ja już wiem - powiedział Maliszewski. - Przypomniało mi się. On tak jej mówił, że jak on ją tego, to będzie ich pierwszy krok w chmury. On to mówił, tylko że do wiersza.
— Hłasko
Reposted frompingwineq pingwineq viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl