Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

- Chmurzy się - powiedział pan Gienek.
- On właśnie coś mówił o chmurach - powiedział Maliszewski. - Jakiś wiersz. Mówię wam, oni się kochają.
- Już teraz nie będą się kochać - powiedział pan Gienek. - Będą siebie mieli dosyć na zawsze. Po takim czymś nie będą mogli patrzeć na siebie. Niepotrzebnie to wszystko wyszło.
- Ja już wiem - powiedział Maliszewski. - Przypomniało mi się. On tak jej mówił, że jak on ją tego, to będzie ich pierwszy krok w chmury. On to mówił, tylko że do wiersza.
— Hłasko
Reposted frompingwineq pingwineq viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viapoezja poezja
1420 b0ab
Reposted frommisza misza viazembata zembata
8777 06a2
Reposted fromdoedeer doedeer viazembata zembata
6885 4bdd 500
Reposted frompoisoned-life poisoned-life viazembata zembata
7566 de29
Ulubione | tumblr
Reposted fromweightless weightless viamaliwa maliwa
Setki książek do przeczytania, do zbudowania muru wokół mojego umysłu.
— 'Fools die', Mario Puzo
Reposted fromibalpangi ibalpangi viazembata zembata
7114 6a6c
Reposted fromTankistD TankistD viagoaskalice goaskalice
Reposted fromzelbekon zelbekon viagoaskalice goaskalice
3121 0802
Reposted fromiamstrong iamstrong viagoaskalice goaskalice
3274 75a3 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice
0658 2797
Reposted fromLittleJack LittleJack viadrugs drugs
0702 0e8c 500

Świetlicki

Reposted fromLittleJack LittleJack viapoezja poezja
7093 e4e7
Reposted fromdarkpsy darkpsy viadrugs drugs
0706 e342 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagoaskalice goaskalice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl